Italiensk Kandidatforenings vedtægter

Navn, stiftelse og hjemsted
§ 1
Foreningens navn er
Italiensk Kandidatforening
Foreningen er stiftet den 17. juni 2004

Stk. 2
Foreningens hjemsted er:
Afdeling for Italiensk, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (EnGeRom)
Søndre Campus (Københavns Universitet Amager)
Emil Holms Kanal 6, byg. 24.2
2300 Kbh. S

Foreningens formål
§ 2
Foreningens formål er at afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for medlemmerne.

Stk. 2
Foreningen er et socialt og fagligt forum, som sigter på at fastholde medlemmernes tilknytning til italiensk sprog og kultur.

Stk. 3
Foreningen arbejder aktivt for, at det omgivende samfund får kendskab til italienskstudiet og til de faglige kompetencer, som fagets kandidater besidder.

Stk. 4
Foreningen formidler kontakt mellem universitet, dimittender og erhvervsaktive kandidater. De herigennem etablerede kontakter til privat og offentlig virksomhed skal bidrage til en forbedring af de fremtidige kandidaters muligheder på arbejdsmarkedet.

Stk. 5
Foreningen tilstræber at afholde mindst tre arrangementer årligt.

Foreningens medlemmer
§ 3
Som medlemmer af kandidatforeningen optages færdiguddannede bachelorer og kandidater samt studerende fra og lærere ved faget Italiensk på Københavns Universitet.
Foreningen optager således medlemmer med følgende akademiske titler: Sidefags- og BA-kandidater, cand.phil., cand.mag., cand.ling.merc., mag.art., ph.d. samt stud.mag.
Ansøgere, der ikke lever op til de her nævnte krav, kan i særlige tilfælde og kun efter bestyrelsens forudgående godkendelse optages på en såkaldt gæsteliste.

Stk. 2
Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent.

Stk. 3
Ved optagelse giver medlemmerne bestyrelsen følgende oplysninger:
• Navn
• Titel (valgfrit)
• E-mail
• År for færdiggørelse af studium (eller status på studieforløb)
• Ved indmeldelse giver medlemmet samtidig bestyrelsen/Italiensk Kandidatforening tilladelse til at opbevare disse oplysninger i henhold til EU’s persondataforordning (GDPR) af 25. maj 2018.

Stk. 4
Det påhviler medlemmerne at indsende ajourførte oplysninger for de ovenfor nævnte områder.

Udmeldelse af foreningen og ophør ved restance
§ 4
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen.

Stk. 2
Er medlemskontingentet ikke indgået, efter at der er foretaget 2 rykkere, ophører medlemskabet.

Foreningens ledelse
§ 5
Det ordinære årsmøde er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Bestyrelsen indkalder skriftligt medlemmerne til årsmøde med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden (se §5, stk. 3).

Stk. 2
Foreningens ordinære årsmøde afholdes én gang om året i begyndelsen af juni måned. I forbindelse med årsmødet afholdes et fagligt og/eller socialt arrangement.

Stk. 3
Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende:
valg af dirigent,
valg af referent,
godkendelse af dagsorden,
bestyrelsens beretning samt fremlæggelse af regnskab,
fastlæggelse af kontingent,
behandling af indkomne forslag,
valg af bestyrelse,
valg af to revisorer,
eventuelt.

Stk. 4
Forslag til dagsorden kan fremsendes til bestyrelsen indtil 2 uger, efter at indkaldelsen er blevet offentliggjort.
Forslag, der overholder denne frist, optages på dagsordenen, som udsendes til medlemmerne.

Stk. 5
Foreningsåret går fra 1. september til 30. juni. Medlemmer, som har betalt kontingent for det påbegyndte foreningsår, er stemmeberettigede.

Stk. 6
Med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger angående foreningens opløsning, træffes alle beslutninger på årsmødet med simpelt flertal. Ved stemmelighed om et forslag, bortfalder forslaget.

Bestyrelsen
§6
Bestyrelsen består af (minimum) 3 medlemmer. Ved valg til bestyrelse har hvert stemmeberettigede medlem 2 stemmer til valget af de 3 medlemmer. Hvis flere end 3 stiller op til bestyrelsen, bliver de med 4. og 5. højst stemmetal suppleanter i prioriteret rækkefølge efter opnåede stemmer. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved vakance. Findes der i tilfælde af vakance ingen suppleanter, kan bestyrelsen supplere sig med et eller flere medlemmer frem til årsmødet.

Stk. 2
Bestyrelsen er på valg hvert år til årsmødet.

Stk. 3
Personvalg foretages ved skriftlig afstemning. Øvrige afstemninger kan foretages ved håndsoprækning.

Stk. 4
Alle stemmeberettigede medlemmer har møde-, tale- og stemmeret på årsmødet. Årsmødet er kun åbent for foreningens medlemmer og særligt indbudte af bestyrelsen.

§ 7
Ekstraordinært årsmøde afholdes på mindst 2 bestyrelsesmedlemmers foranledning eller på skriftlig anmodning fra mindst 25 % af foreningens medlemmer, som har betalt kontingent for det påbegyndte foreningsår. I forbindelse med ekstraordinære årsmøder gælder samme indkaldelsesprocedure som for ordinære årsmøder (jfr. §5).

Stk. 2
På et ekstraordinært årsmøde kan kun behandles de(t) forslag, der har foranlediget dets indkaldelse.

§ 8
Bestyrelsen vælger formand, næstformand samt en kasserer og konstituerer i øvrigt sig selv.

Stk. 2
Bestyrelsen fordeler selv ansvaret for afviklingen af foreningens aktiviteter. Ansvarsfordelingen kan evt. beskrives i en forretningsorden.

Stk. 3
Bestyrelsen holder møder, når formanden eller to af dens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når to af medlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstformanden.

Stk. 4
Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller af næstformanden, hvis formanden er fraværende. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Revision af foreningens økonomi
§9
Ved det ordinære eller ekstraordinære årsmøde vælges to revisorer blandt de fremmødte medlemmer, men uden for bestyrelsen. De på årsmødet valgte revisorer kan med 3 ugers varsel 2 gange årligt bede om et møde med bestyrelsen, samt foretage et kasseeftersyn.

§ 10
Foreningens aktiviteter dækkes gennem medlemskontingentet, brugerbetaling og eventuel støtte fra universitetet, foreninger og andre bidragsydere.

Stk. 2
Foreningens reviderede regnskab sendes til foreningens bidragsydere samt til Studieledelsen for Italiensk.

Stk. 3
Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtelser, og foreningen hæfter alene med sin formue.

Vedtægtsændringer
§ 11
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinære eller ekstraordinære årsmøder, hvor mindst 75 % af afgivne stemmer støtter vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringer skal for at kunne blive behandlet på årsmødet, være nævnt i indkaldelsen i årsmødet (dette for at evt. modforslag kan blive behandlet og vedtaget).

Foreningens opløsning
§ 12
Foreningen kan kun opløses, hvis forslag herom på et årsmøde støttes af mindst 75 % af de afgivne stemmer, og mindst halvdelen af foreningens samlede medlemmer er repræsenteret personligt eller ved fuldmagt. Dernæst skal indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, hvor mindst 75 % af de afgivne stemmer skal tiltræde forslaget om opløsning af foreningen.

Stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue enten overgå til videreførelse af foreningens formål eller til Italienskstudiet ved Københavns Universitet.

Stk. 3
Foreningens overskud må aldrig udloddes til foreningens medlemmer.

Ikrafttrædelse
§ 13
Nærværende vedtægter træder i kraft fra den 7. juni 2019.